Damian Kuźniewski

Posiada umiejętności zarządcze zdobyte:


W trakcie pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (CTWiT) Politechniki Gdańskiej, gdzie odpowiada za zarzadzanie własnością intelektualną powstałą na Uczelni. Od 2009 roku zarządza portfelem ponad 500 zgłoszeń projektów wynalazczych i udzielonych patentów (w tym około 50 zgłoszeń i patentów międzynarodowych). W tym czasie uczestniczył lub nadzorował około 100 transakcji transferu technologii z uczelni do gospodarki (udzielenie licencji lub sprzedaż praw własności).


Od 2013 pełni funkcję wiceprezesa EXCENTO. Do jego obowiązków należą: identyfikacja, analiza i ocena inwestycyjna projektów startup zgłaszanych do spółki; budowanie zespołów odpowiedzialnych za inkubacje projektów startup; pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych typu seed capital; nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi.


W latach 2009-2011 pełnił funkcję kierownika Działu Współpracy z Gospodarką Politechniki Gdańskiej, gdzie m.in. nadzorował procesy transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych.